Biuletyn Informacji PublicznychKlauzule informacyjne

Konkurs na nauczyciela

Opublikowano: czwartek, 20.05.2010
Odsłon: 3261

DYREKTOR MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKóŁ NR 8 W KROŚNIE
ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciela przedszkola
w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Krośnie

 

Główne obowiązki:

 • Prowadzenie grupy przedszkolnej i zajęć rytmiki w przedszkolu.

Wymagania konieczne:

 • posiadanie stopnia nauczyciela mianowanego,
 • ukończone studia wyższe z pedagogiki przedszkolnej lub wczesnoszkolnej oraz muzyki, 
 • posiadanie kwalifikacji zgodnych z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. 2002 r. Nr 155, poz. 1288 ze zm.).

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z rytmiki,
 • umiejętność gry na instrumentach melodycznych, 
 • ukończone formy doskonalenia zawodowego, 
 • komunikatywność, 
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny i cv,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ukończone formy doskonalenia zawodowego, 
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy pedagogicznej i  stopień awansu zawodowego, 
 • kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku nauczyciela, 
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, 
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

      Dokumenty należy składać w terminie do 7 czerwca 2010 r. w  sekretariacie Miejskiego Zespołu Szkół Nr 8 w Krośnie, ul. Prochownia 7, z  dopiskiem "Konkurs – na nauczyciela przedszkola”. Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu konkursu – przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych w dniu 10 czerwca 2010 r. godz. 14.00. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (13) 43 224 41.

DYREKTOR     
  Zespołu Szkół   

Jadwiga Kasprzyk

Przewiń w górę