Biuletyn Informacji Publicznych Klauzule informacyjne Deklaracja dostępności

Sprawdzian 2015

Opublikowano: poniedziałek, 08.09.2014
Autor: p. J. Jajuga
Odsłon: 9247

IlustracjaSzóstoklasisto !!!

     Wszyscy w kwietniu 2015r. przystąpicie do nowej formuły sprawdzianu! Sprawdzian jest: powszechny, obowiązkowy, jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Sprawdzian ma formę pisemną. Sprawdza umiejętności i wiadomości nabyte w trakcie sześcioletniej nauki w szkole podstawowej z zakresu: języka polskiego, matematyki, języka nowożytnego, może zawierać zadania odnoszące się do tekstów z przyrody lub historii. Składa się z dwóch części, które odbędą się jednego dnia:

 • Część I: język polski i matematyka (80 minut)
 • Część II: język obcy nowożytny (w naszej szkole jest to język angielski)

Zestawy zadań:
Matematyka i język polski: dla każdego przedmiotu zadania zamknięte i otwarte, od 8 do 12 zadań zamkniętych i od 2 do 4 zadań otwartych. Język obcy nowożytny: od 35 do 40 zadań zamkniętych.

 

Część I sprawdzianu: 

Zadania z języka polskiego:

1. Zadania zamknięte:

 • wielokrotnego wyboru,
 • prawda – fałsz,
 • na dobieranie.

Zadania będą odnosić się do różnych tekstów kultury

 • literackich: epickich i lirycznych,
 • nieliterackich: publicystycznych, popularnonaukowych, ikonicznych,
 • teksty mogą dotyczyć zagadnień związanych z: historią i przyrodą.

 

2. Zadania otwarte:

Krótkiej odpowiedzi i rozszerzonej odpowiedzi. Dłuższa wypowiedź w formie: opowiadania z dialogiem, wpisu
w dzienniku, kartki z pamiętnika, listu oficjalnego, sprawozdania, opisu przedmiotu, postaci, krajobrazu.
Formy użytkowe: ogłoszenie, zaproszenie, notatka, itp.

Zadania z matematyki:
1. Zadania zamknięte:

 • wielokrotnego wyboru;
 • prawda – fałsz;
 • na dobieranie

2. Zadania otwarte:
Krótkiej odpowiedzi i rozszerzonej odpowiedzi. Każde z zadań może sprawdzać poziom opanowania innych umiejętności opisanych w wymaganiach podstawy programowej; wykorzystanie i tworzenie informacji, modelowanie matematyczne.
W każdym zadaniu może być sprawdzana sprawność rachunkowa.

Część II

Sprawdzianu z języka obcego
Sprawdzian szóstoklasisty z języka obcego obejmuje zagadnienia na poziomie A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Celem sprawdzianu jest określenie stopnia opanowania wymagań określonych w podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego, ale niektóre zadania mogą również odnosić się do wymagań z I etapu edukacyjnego. Na sprawdzianie z języka obcego będą wyłącznie zadania zamknięte (czyli takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych). Wśród nich wyróżnić można następujące typy zadań:

 • wybór wielokrotny,
 • prawda/fałsz,
 • dobieranie.

Na sprawdzianie będą sprawdzane następujące umiejętności:

 • rozumienie ze słuchu,
 • rozumienie tekstów pisanych,
 • znajomość funkcji językowych,
 • znajomość środków językowych.

Rozwiązując test uczeń rozwiązania do zadań zamkniętych przenosi do karty odpowiedzi, rozwiązania zadań otwartych umieszcza w arkuszu w miejscu do tego przeznaczonym.

Co powinien umieć szóstoklasista?
Szóstoklasista powinien:

 • posiadać umiejętności i wiadomości opisane w podstawie programowej,
 • znać strategie rozwiązywania zadań w różnych formach,
 • dobrze gospodarować czasem,
 • podejmować decyzje przemyślane,
 • wykonywać polecenia zgodnie z instrukcją,
 • zapisywać odpowiedź wyznaczonym miejscu,
 • pracować samodzielnie,
 • być zdecydowanym.

Wyniki sprawdzianu wyrażone będą w procentach; ogólnie z każdej części sprawdzianu, szczegółowe z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Przekazane będą do szkoły pod koniec maja. Zaświadczenia przekazane będą w czerwcu na zakończenie roku szkolnego. Wyniki sprawdzianu są ostateczne.

Uczniowie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w tym uczniowie niepełnosprawni przystępują do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiedniej do ich potrzeb.
Informacje o sprawdzianie można znaleźć na stronach www.cke.edu.pl Podstawa programowa kształcenia ogólnego znajduje się na www.men.gov.pl 

Przewiń w górę